Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 17/1 το δημοτικό συμβούλιο

aithousa_dim_sim11.jpg

Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων της καταγραφής του δικτύου φωτισμού του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όλων των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ.Τ.Υ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. Μητρουσίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77), για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συμπολίτισσάς μας λόγω πυρκαγιάς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της αριθμ. 694/2017 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών, ως προς την ειδικότητα που θα προηγείται και εν ελλείψει αυτής η επόμενη που θα ακολουθεί μέχρι την εξάντληση ή την επιλογή των εκπαιδευτικών βαθμίδων, για την πρόσληψη διαμεσολαβητή ενός (1) ατόμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 5ο Διακρατικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του δικτύου MAPS.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος Πρασίνου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2018 σε εφημερίδες και περιοδικά.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Σερρών για υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης λόγω δωρεάς από τον Δήμο Σερρών στην ΔΕΥΑΣ του αριθμ. 1514 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, εκτάσεως 8.130 τ.μ. προς υλοποίηση και εκτέλεση της αριθμ. 307/1994 αποφάσεως του Δημ. Συμβουλίου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 13ο: Απολογισμός δράσεων του τμήματος Τουρισμού έτους 2017.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής ¨Marketing plan¨ του Δήμου Σερρών, έτους 2018.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 2018 .

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 196/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 160/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών σε ομάδες¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ¨προμήθειας ενός καινούριου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για διαιτησίες και κριτές αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου Σερρών έτους 2018.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 20ο: Σχετικά με προμήθεια πινάκων ζωγραφικής.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Διαγραφή επαγγελματία πωλήτριας λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 23ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 24ο: Σχετικά με κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ επί της πρόσοψης του καταστήματος με την επωνυμία ¨WIND¨, στον πεζόδρομο της Κ. Καραμανλή της πόλης των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 που αφορά το έργο ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Μερετούδης Δ.,

Χράπας Π., Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Επισκευές – συντηρήσεις – ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων

κοινόχρηστων χώρων,

β) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης δια-

βάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014,

γ) Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου,

Εφόρων και Δ. Σολωμού και

δ) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο

κτήριο του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 30ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για τους μήνες Δεκέμβριο 2017 και Ιανουάριο 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top