Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 7/11 το δημοτικό συμβούλιο

-27.jpg

Συνεδριάζει σήμερα  Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00,  το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος

 

με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 297/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό 135275/22-05-2017 (ΦΕΚ β’ 1751/22-05-2017) με παράλληλη διεύρυνση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς ομάδες και διακανονισμούς¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Γάτσιος Ι.

– Διαφήμιση –

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου

Σερρών,

β) Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας ΔΕ Άνω

Βροντούς,

γ) Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε.

Ορεινής,

δ) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων

κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα,

ε) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2016 και

στ) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του κυνοκομείου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Σερρών με την ¨Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ¨ για την υποστήριξη και φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Σερρών μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για προμήθεια / έκδοση φωτοτυπικών χαρτών και σχεδίων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση χρονικής παράτασης:

α) της υπ’ αριθ. 50976/23-11-2017 Σύμβασης για την προμήθεια ειδών

καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου

Σερρών, για επιπλέον τρεις (3) μήνες και

β) της υπ’ αριθ. 51184/23-11-2017 Σύμβασης για την προμήθεια ειδών

καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου

Σερρών, για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης εκμετάλλευσης σχολικής περιουσίας (σχολικοί αγροί) των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών που έπαψε η λειτουργία τους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 1 καταστήματος του Κοινοτικού Καταστήματος Μητρουσίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός τιμής ζώνης κτισμάτων και οικοπέδων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:

1) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

2) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

3) για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018,

4) για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του

Δήμου Σερρών,

5) για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του

Δήμου Σερρών,

6) για συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,

7) σύνδεσης με 24ωρο κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων,

8) ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του αυτόματου συστήματος εμφακέ-

λωσης,

9) ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος γραμματοσήμανσης

10) μηχανογραφικής υποστήριξης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού

συστήματος (ΟΠΣ),

11) συντήρησης-υποστήριξης λογισμικού του Κοινωνικού Ολοκληρω-

μένου Πληροφοριακού Συστήματος,

12) προμήθειας και τοποθέτησης τεσσάρων (4) καλυμμάτων καρότσας

για τα τέσσερα διπλοκάμπινα καινούρια ημιφορτηγά αυτοκίνητα,

13) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δήμου Σερρών – ΚΤΕΟ,

14) άδειας χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημόσιων έργων,

15) συντήρησης κάδων απορριμμάτων,

16) διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατε-

δαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών,

17) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπετάν Μη-

τρούση του Δήμου Σερρών,

18) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών του

Δήμου Σερρών,

19) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σκουτάρεως

του Δήμου Σερρών,

20) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Λευκώνα και ΤΚ Ορεινής

και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών,

21) για την παροχή υπηρεσίας ¨Περίφραξη με συρματόπλεγμα του υπ’

αριθμ. 4320 αγροτεμαχίου Σερρών¨,

22) για ευπρεπισμό-συντήρηση-καθαριότητα των δημοτικών Κοιμητη-

ρίων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών πλην της ΔΕ Σερρών (5ος

λογ.),

23) για ευπρεπισμό-συντήρηση-καθαριότητα των δημοτικών Κοιμητη-

ρίων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών πλην της ΔΕ Σερρών (6ος

λογ.),

24) για την εκμίσθωση μηχανήματος και αποχιονισμού,

25) για την εκμίσθωση μηχανήματος και αποχιονισμού

26) για την εκμίσθωση μηχανήματος και αποχιονισμού,

27) κτηνιατρικές υπηρεσίες για τις ανάγκες του κυνοκομείου,

28) περισυλλογής αδέσποτων ζώων,

29) για την παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο ¨Κλεισθένης Ι Μεταρ-

ρύθμιση θεσμικού πλαισίου τοπικής αυτοδιοίκησης¨,

30) για την παρακολούθηση ημερίδας με τίτλο ¨Ανάληψη υποχρέωσης

και εκκαθάριση δαπανών μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018¨,

31) για σεμινάριο επιμόρφωσης προσωπικού μέσω τηλεκατάρτισης

σχετικά με τον ¨Κατασταλτικό έλεγχο δαπανών¨,

32) ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ.,

Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 15ο: Περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης λύσης σύμβασης του συμβασιούχου κτηνιάτρου του κυνοκομείου του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 744/2017 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών και τροποποίηση της αρ. 745/2017 Α.Δ.Σ. ως προς τον ορισμό μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αυτής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 19ο: Διαγραφή χρηματικού καταλόγου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 20ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 22ο: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου ¨Αναπλάσεις κεντρικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨ (οδοί Δ. Σολωμού και Ερμού) σύμφωνα με την αρ. 87/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top