Δήμος Σιντικής . Πρωταθλητής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

14572270_697904610357821_6213499704542288815_n.jpg

Πρωταθλητής του Ν Σερρών στην παραγωγη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο δήμος Σιντικής . Στα διοικητικά όρια του δήμου είναι εγκατεστημένο ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα παραγωγής ενέργειας με ανεμογεννήτριες . Το οποίο εκτός από την σημαντική προσφορά του στο περβάλλον αποφέρει στον δήμο και σημαντικά έσοδα ενώ η ιδιοκτήτρια εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια έχει προχωρήσει σε σημαντικά έργα υποδομής 

Διαβάστε το άρθρο του Γιάννη Χατζόπουλου Προϊστάμενου Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Δήμου Σιντικής

Περί ανέμων και υδάτων………
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κυριαρχούν στον Δήμο Σιντικής του Νομού Σερρών και πραγματικά αξίζουν ιδιαίτερης μελέτης στο πλάνο μας για την Αειφόρο Ενέργεια .

Η ναυαρχίδα των ΑΠΕ όμως είναι τα αιολικά πάρκα της Protergia.
Συγκεκριμένα στα όρια του Δήμου Σιντικής, η PROTERGIA, μέσω της θυγατρικής της ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔHΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., λειτουργεί από το 2006 Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), στη θέση «Κορυφή», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 17MW. Το Αιολικό Πάρκο διαθέτει 20 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 850 kW, τύπου V52 του οίκου VESTAS.
Επίσης, η PROTERGIA, μέσω των θυγατρικών της, ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., έθεσε σε λειτουργία, στα όρια του Δήμου Σιντικής, το Φθινόπωρο του 2016, 2 νέα Αιολικά Πάρκα:
1. Αιολικό Πάρκο στη θέση «Κορυφή» (επέκταση του υφιστάμενου Πάρκου), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 15MW. Το Πάρκο διαθέτει 5 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 3MW, τύπου V90, του οίκου VESTAS.
2. Αιολικό Πάρκο στη θέση «Στενόλακκος», συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,1MW. Το Πάρκο διαθέτει 7 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 3,3MW, τύπου V112 του οίκου VESTAS.
Τα νέα Αιολικά Πάρκα συνδέθηκαν σε νέο Υποσταθμό που κατασκεύασε η Εταιρεία, μέσω του οποίου αναβαθμίζεται ηλεκτρικά η περιοχή.
Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και των τριών Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 55,1MW, ανέρχεται σε 112.000MWh. Η παραγωγή αυτή, αντικαθιστώντας ισόποση ποσότητα ενέργειας από το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικές πηγές ενέργειας, οδηγεί στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 135.000 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στη δημιουργία ενός νέου δάσους 300.000 στρεμμάτων περίπου.
Με τον τρόπο αυτό τα τρία Αιολικά Πάρκα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των θεσμοθετημένων Εθνικών Στόχων για τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Επιπλέον, τα Αιολικά Πάρκα καθίστανται πόλοι τοπικής ανάπτυξης, καθώς:
• Ενισχύεται η τοπική απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Κατασκευάζονται και βελτιώνονται έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό δίκτυο)
• Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Εταιρεία παρέχει πολύ σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη προς τον Δήμο με την κατασκευή κοινωφελών έργων, την παροχή χορηγιών και κάθε άλλης μορφής υποστήριξη των σκοπών και δράσεων του Δήμου
• Τα Αιολικά Πάρκα αποτελούν πόλο έλξης και συμβάλλουν στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο εκπαιδευτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός
Τέλος, η λειτουργία των Αιολικών Πάρκων εξασφαλίζει εγγυημένα, εκ του νόμου, έσοδα προς τον Δήμο και τους κατοίκους, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 παρακρατείται Ειδικό Τέλος από τον αρμόδιο Διαχειριστή σε ποσοστό 3% επί του συνολικού τζίρου τους.
Ειδικότερα για τα τρία Αιολικά Πάρκα στις θέσεις «Στενόλακκος» και «Κορυφή», το Ειδικό Τέλος ανέρχεται στο ποσό των €280.000/έτος περίπου, το οποίο, σύμφωνα με τον νόμο, κατανέμεται ως εξής:
• €158.000 υπέρ του Δήμου Σιντικής, ποσό το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση από τον Δήμο περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης
• €28.000 υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων
• €94.000 στους οικιακούς καταναλωτές των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν τα Πάρκα, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Επιπρόσθετα, ο Δήμος Σιντικής εισπράττει από την Εταιρεία έσοδα από μισθώματα:
• €15.000/έτος για τη διέλευση των υπογείων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας των δύο νέων Αιολικών Πάρκων
• €37.500/έτος για τμήμα έκτασης στον χώρο εγκατάστασης του νέου Αιολικού Πάρκου στην θέση «Κορυφή»

Επιπλέον στα όρια του Δήμου μας, η ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ λειτουργεί από τα τέλη του 2015 έναν αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στη θέση ΜΙΚΡΗ ΤΟΥΜΠΑ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4 MW που αποτελείται από 2 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2 kW, τύπου V100 του οίκου VESTAS. H μέση ετήσια παραγωγή του πάρκου ανέρχεται σε 5.256.000 MWh και συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 11.000 τόνους ετησίως που αντιστοιχούν στη δημιουργία ενός νέου δάσους 220 στρεμμάτων περίπου.
Επίσης η ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ , στα όρια του Δήμου Σιντικής αναπτύσσει ακόμη ένα αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 16 MW στη θέση ΔΙΔΥΜΑ.

Έοντας ολοκληρώσει εδώ και χρόνια το ΣΔΑΕ και υπερκαλύπτοντας τους στόχους μας θα ήθελα να σας παρουσιάσω αλλά και να εμπλουτίσω τα αρχικά στοιχεία που αφορούν τις ΑΠΕ..
Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου έχουν ενεργοποιηθεί 27 φωτοβολταϊκές μονάδες με ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3.452,03 ΜWh.
ενώ υπάρχουν και 2 μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια στο Άγκιστρο (η κάθε εγκατάσταση / μονάδα ≤ 20MWe) εκ των οποίων το ένα ανήκει στον Δήμο και στο άλλο διαθέτει ποσοστό, με ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 4.435,20 ΜWh ενώ εκκρεμούν άλλες 2 τουλάχιστον επενδύσεις από ιδιώτες.

Όσο αφορά το υγρό στοιχείο και συγκεκριμένα την γεωθερμία και την πολλαπλή χρήση της στη γεωργία και στη παραγωγή ενέργειας θα ακολουθήσει άλλη αναφορά μαζί με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια !

Περί ανέμων και υδάτων λοιπόν
Ιωάννης Θ. Χατζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Δήμου Σιντικής

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top
error: Content is protected !!

Powered by themekiller.com