Θόδωρος Καστρινός : Και …όμως γνώριζαν!!!!!!

.jpg

Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες να μας πείσουν ότι δεν γνώριζαν πως ανάμεσα στα 10.119 ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου που μεταβιβάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ), παρά τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού και της Διοίκησης του Υπερταμείου, ότι από λάθος ή και άγνοια εντάχτηκαν τα ΚΑΕΚ των ακινήτων που αφορούν στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μνημεία, στα Μουσεία και στα ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια, στο ΦΕΚ και ότι όλα έγινα νόμιμα, έρχονται τα επίσημα έγγραφα και τους διαψεύδουν.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2017, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ή αλλιώς ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ), στο κεφάλαιο 6 «Επενδύσεις σε ακίνητα. (β) Αναγνώριση νέων Ακινήτων, τα οποία πληρούν, κατά την κλειόμενη χρήση τις προϋποθέσεις αναγνώρισης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ»,  στην σελίδα 129, στις παραγράφους 6, 7 και 8, αναφέρει πως η Διοίκηση του Υπερταμείου, σύμφωνα με την Έκθεση του Εκτιμητή, έχει ήδη στην κατοχή του και έχουν περαστεί στις λογιστικές του καταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις, ακίνητα σε περιοχές Ramsar και Natura.

Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής (η εταιρεία  Grant Thornton) που έλεγξε τη χρήση 2017, στην σελίδα 94 της παραπάνω έκθεσης αναφέρει σχετικά:

«Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 6.δ. των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης που εφαρμόζεται από την άμεση θυγατρική «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΤΑΔ ΑΕ) σε σχέση με τα ακίνητα του άρθρου 196 του Ν 4389/2016, για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, την 31/12/2017 καθώς και οι ενέργειες που προγραμματίζονται από την διοίκηση της θυγατρικής σχετικά με το θέμα αυτό.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.»

Και ακριβώς επειδή προκύπτουν ευθύνες από το γεγονός της παραβίασης του Ν.4389/2016 τόσο στη διοίκηση του Υπερταμείου, όσο και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ESM που παραβρίσκονταν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Υπερταμείου, στην Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου του Υπερταμείου, του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017)…

Αναφέρει, λοιπόν, το επίμαχο τμήμα της Έκθεσης:

6. Στα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της που εντάσσονται σε Α’ αρχαιολογική ζώνη, η διοίκηση της θυγατρικής δεν προσέδωσε ουδεμία αξία, ενώ τα ακίνητα που εντάσσονται στην Β’ αρχαιολογική ζώνη αποτιμήθηκαν με βάση την Προσέγγιση της Αγοράς, χρησιμοποιώντας όμως απομειωτικό συντελεστή επί της αξίας, ο οποίος κυμαινόταν κατά περίπτωση από 0% έως 10%.

7. Τα ακίνητα που περιλαμβάνουν τμήμα δασικής έκτασης αποτιμήθηκαν στην δυνητική τιμή πώλησης, στο 10% της Εύλογης αξίας της υπόλοιπης έκτασης. Στις αμιγώς δασικές εκτάσεις δεν δόθηκε αξία, καθώς δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής.

8. Στα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ ή στα τμήματα των ιδιοκτησιών της, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που χορήγησε η ΕΤΑΔ στον Εκτιμητή, εντάσσονται σε θεσμοθετημένες περιοχές “Natura” (εφόσον οι ιδιοκτησίες εντάσσονται σε αδόμητες ζώνες) ή “Ramsar”, ο Εκτιμητής δεν προσδιόρισε ουδεμία αξία, καθόσον, λόγω των διατάξεων που τις διέπουν, πρόκειται ουσιαστικά για ιδιοκτησίες απόλυτης προστασίας της φύσης, όπου και δεν επιτρέπεται η οιασδήποτε μορφής ανοικοδόμηση. Επισημαίνεται πάντως, ότι στην περίπτωση ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ όπου ένα τμήμα της αποτελεί Προστατευόμενη κατά τα ανωτέρω Περιοχή και ένα άλλο όμορο, είναι ελεύθερο περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και επιτρέπεται η
μεταφορά Συντελεστή Δόμησης στο ελεύθερο τμήμα, ο Εκτιμητής προσέδωσε αξία στο εν λόγω δεσμευμένο τμήμα. Εφόσον σε ακίνητα της Εταιρείας με απαγορευτικές δεσμεύσεις των γηπεδικών τους εκτάσεων, όπως σε δάση, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές “Natura” ή “Ramsar” κλπ, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, οι εν λόγω εγκαταστάσεις εκτιμήθηκαν με βάση την Προσέγγιση του Κόστους και η Εύλογη τους Αξία προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του Κόστους Αντικατάστασης.

9. Για Αιγιαλούς ΤΔΚ, για τους οποίους η Δ/Δ μεταφέρεται στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας σύμφωνα με την γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών σχετικά με το άρθρο 68 παρ 1 του Ν 4484/2017 δεν θα υπολογίζεται αξία ως μην ανήκον στην ΕΤΑΔ ΑΕ. Αιγιαλοί ΤΔΚ με ενεργές μισθώσεις ή παραχωρήσεις, θα υπολογισθεί εύλογη αξία μέχρι την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης/παραχώρησης.

Τα παραπάνω αποτελούν ομολογία ότι, τα Υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού (και φυσικά όλοι όσοι αυτό το διάστημα των αποκαλύψεων προσπάθησαν ακούσια ή εκούσια να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να μας κατηγορήσουν για εμπάθεια και αντιπολιτευτικό μένος ή για απελπισμένους), καθώς και η Διοίκηση του Υπερταμείου,

1ον ψεύδονταν συνειδητά, ισχυριζόμενοι άγνοια ή λάθος του χαρακτήρα των ακινήτων και

2ον γνώριζαν ότι οι αποφάσεις τους είναι παράνομες και φρόντισαν να «καλύψουν τα ίχνη τους» και να απαλλάξουν εαυτούς, από τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τις πράξεις τους.

To link της Έκθεσης:
http://www.hcap.gr/…/HCAP/Annual_Report_FY2017_gr.pdf

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top