Κέντρο φιλοξενίας Σερρών . Νέος διαγωνισμός για σίτιση 600 ατόμων

-2.jpg

Στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την σίτιση των προσφύγων του κέντρου φιλοξενίας του ΚΕΓΕ Σερρών προχώρησε το 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ .Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι οτι ο διαγωνισμός αφορά την σίτιση 600 ατόμων . Για την ιστορία να θυμίσουμε οτι ο προηγούμενος αν και οι πρόσφυγες ήταν 420 έγινε για 500 . Λίγες ημέρες μετά τον διαγωνισμό μετέφεραν από τα Γιαννιτσά αλλους 100.Επίσηςστον διαγωνισμό προβλέπεται πιθανή αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων  κατά 15%

 Επαναλαμβάνουμε οτι δρομολογείται ο τρόπος σίτισης με την παροχή ατομικών κουπονιών 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Σας γνωρίζουµε ότι, το 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (10ο ΣΠ), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα (α) έως (στ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) της ανοιχτής δοµής φιλοξενίας προσφύγων-µεταναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ», λαµβανοµένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισµού της κείµενης νοµοθεσίας, για το χρονικό διάστηµα 30 ηµερών, από 04 Οκτ έως 02 Νοε 2016.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – ∆ιαπραγµάτευσης του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τους όρους των Παραρτηµάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).

Η σύµβαση θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το προσχέδιο του Παραρτήµατος «Γ», µετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από το Σύνταγµα. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισµού, όπως παρακάτω:

α. Αναθέτουσα Αρχή: 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

β. Είδος διαγωνισµού: ∆ιαγωνισµός µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4368/2016 και του Ν.4412/2016. 

γ. Αντικείµενο του διαγωνισµού: Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) της ανοιχτής δοµής φιλοξενίας προσφύγων – µεταναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ»

δ. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Η εκτιµώµενη δαπάνη ανέρχεται σε εκατό πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (105.660 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για 600 µερίδες των 3 γευµάτων ανά ηµέρα, χρονικό διάστηµα µέχρι 30 ηµερών και µε µέγιστο κόστος ανά άτοµο πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

ε. Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών, δύναται να αυξηθούν έως 15% ή να µειωθούν ‘έως 50% επί των παραπάνω εκτιµήσεων, αναλόγως του αριθµού των προσφύγων – µεταναστών. Στην προϋπολογιζόµενη τιµή να δοθεί και τιµή µε χορήγηση 1,5 λίτρου εµφιαλωµένου νερού ανά άτοµο και ηµέρα.

στ. ∆ιεύθυνση: Για παροχή πληροφοριών επί του διαγωνισµού, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 10 ΣΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Τέρµα Βενιζέλου – Σέρρες, ΤΚ 62100, τηλέφωνο: 23210 9 5241.

ζ. Χρονικές προθεσµίες και λοιπές λεπτοµέρειες του διαγωνισµού:

  • (1) Κατάθεση φακέλων συµµετοχής στον διαγωνισµό µέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 09:30.
  • (2) Αποσφράγιση των φακέλων (πλην οικονοµικών προσφορών) και έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10:00 (ενιαία διαδικασία), στη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Σερρών (Μεραρχίας 35 – Σέρρες). Στη συνέχεια, θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές µόνο των συµµετασχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τους όρους του διαγωνισµού.
  • (3) Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

η. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη), όπως προκύπτει από τον τύπο αξιολόγησης προσφερόµενων τιµών του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων του διαγωνισµού.

θ. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους 1700€, που καλύπτει ποσοστό περίπου 2% επί της εκτιµώµενης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους 4260€, που καλύπτει ποσοστό περίπου 5% επί της εκτιµώµενης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Λεπτοµέρειες  που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισµού.

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top