Π.Ε Σερρών : Το πρόγραμμα διανυκτέρευσης των πρατηρίων υγρών καυσίμων

_Υγρων_Καυσιμων_pratirio_ygron_kaysimon_benzini_venzini_βενζινη-610x225.jpg
Εκ περιτροπής διανυκτέρευση κατά τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης καυσίμων Π.Ε. Σερρών, κατά τη χειμερινή περίοδο, από 1-10-2018 έως 30-4-2019.
 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.81320+77909/01-12-16 (ΦΕΚ 4302/Β’/30-12-16) Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 3. Το άρθρο 22 του Ν. 3054/02–10-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 (απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων) του Ν.4062/30-03-2012. (ΦΕΚ 70/Α’/2012). 4. Το Ν. 3335/20–04-2005 «Έλεγχος της διακίνησης & αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄/95/2005). 5. Την αριθ. Γ.2069/14.3.2000(ΦΕΚ335/τ.Β΄/17.03.2000) Υ.Α. περί «Οργάνωσης της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 6. Την αριθ. 7148/19-04-2005 Κ.Υ.Α. « Ωράριο Λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 539/Β΄/21-04-2005). 7. Την με αριθμ. πρωτ. 9752/2014/03-06-2014 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα από 01/09/2014 έως και 31/08/2019. 8. Την υπ΄αριθμ. ΓΠΚΜ /οικ. 1827/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./21-06- 2016). 9. Την υπ’αριθ. οικ. 30158(388)-27.1.17, εδάφιο Β1, απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 2 υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, τμημάτων/ Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 112/Α/2010). 12. Το υπ΄ αριθμ. οικ. 403695(3657)/16.8.18 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον Σύνδεσμο Καταστηματαρχών Βενζινοπωλών Ν. Σερρών αναφορικά με την υποβολή πρότασης για την κατάρτιση προγράμματος λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων. 13. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω Σύνδεσμος δεν κατέθεσε τις προτάσεις του εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 14. Την πρόταση της Ένωσης Πρατηριούχων υγρών καυσίμων Δ. Βισαλτίας Σερρών αναφορικά με τη λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων περιφερειακής ενότητας Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2018 έως 30-4-2019, ως εξής: 
1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων είναι ελεύθερο. 
2. Ορίζεται υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση και υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες ως εξής: α) Υποχρεωτική εκ περιτροπής διανυκτέρευση: Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από τις 21.00 μ.μ. έως και 6:00 π.μ. της επόμενης, με ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 21:00 έως 23:00). Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. β) Υποχρεωτική εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες: Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά κατά τις Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται από τις 6:00 π.μ. έως και 21:00 μ.μ. Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 25% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Σερρών και περιλαμβάνονται στους πίνακες διημερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Σημειώνεται ότι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και στο Δήμο Βισαλτίας, καλύπτονται οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού κατά τη νυχτερινή λειτουργία από πρατήρια στα οποία είναι εγκατεστημένοι αυτόματοι πωλητές καυσίμων και προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα. Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών εκ περιτροπής διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής εκ περιτροπής ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση μη τήρησης του καθοριζόμενου με την παρούσα προγράμματος επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 παρ. 4 του Ν. 4062/2012. Οι παραπάνω αναφερόμενοι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), καθώς επίσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr). 3 Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 227 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Μοιραστείτε το

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top