-γενικο-1024x643-1.jpg

Διεύθυνση Δασών Σερρών: Τροποποίηση απόφασης -Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιερχομένου του

Στην Πέμπτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 1245/29.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6) …

Top