Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός για την Διαχείριση συσκευασιών από φυτοφάρμακα

-112.jpg

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο “Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ρυπασμένων συσκευασιών από φυτοφάρμακα)” και αφορά τη σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Έχοντας υπόψη την από 18-05-2021 τεχνική περιγραφή “Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ρυπασμένων συσκευασιών από φυτοφάρμακα)” που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για την εργασία προϋπολογισμού 24.797,52 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α , σας προσκαλούμε να υποβάλλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι 27-05-2021 και ώρα 14:00μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις και εταιρίες σχετικές με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων που διαθέτουν άδεια διαχείρισης και διάθεσης αυτών.
Οι εταιρίες με την προσφορά τους θα καταθέσουν :
1. Άδεια διαχείρισης και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και ειδικά με κωδικό ΕΚΑ 15.01.10*.
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι έλαβε γνώση των όρων και των προϋποθέσεων , τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
3. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο θα προκύπτει η δραστηριότητα της εταιρίας, ότι είναι σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες:ΜΕΛΕΤΗ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ_2021ΛήψηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΛή

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top