Δήμος Ηράκλειας : Διαγωνισμός για τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

-133.jpg

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκυρρήσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 9.677,42€ ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για (4) τέσσερις μήνες, ή μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών, οποτεδήποτε αυτή και αν συμβεί εντός της χρονικής περιόδου της υπογραφείσας σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 22/06/2021 και ώρα 11:00 π.µ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας (www.dimosiraklias.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία και το γραφείο προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος Ηράκλειας στα τηλέφωνα 2325350130-2325350131, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Περίληψη διακήρυξης  –  Διακήρυξη  –  Μελέτη  –  ΤΕΥΔ  –  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top