Δήμος Βισαλτίας : Συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-47.jpg

Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας την 15η Ιουνίου 2021 

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αιτήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)για οικονομική ενίσχυσή της από τον Δήμο Βισαλτίας, λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών σύμφωνα με την από 30-03-2020 (ΦΕΚ 75/Α΄/30-03-2020)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την από 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α΄/13-04-2020)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α΄/62/17.04.2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα ,Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».
Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Βισαλτίας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β κ.Μασλαρινός Α.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του Ν.2065/1992 .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Βαρναλίδου Αναστασίας Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την συζήτηση της αγωγής εννέα (9) υπαλλήλων του Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στη συνταξιοδοτούμενη υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολείου κ.ΓΡΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ του Αναστασίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7o: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.202/2020(ΑΔΑ: ΨΒ5ΑΩ9Β-938 ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της «Επιτροπής παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας ανάθεσης για προμήθειες ειδών πληροφορικής και επικοινωνιών » έτους 2021 λόγω μετάταξης της από το Δήμο.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top