Δήμος Ηράκλειας : Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός Λογοθεραπευτή

-78.jpg

Το ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως               31-07-2021, για την κάλυψη αναγκών της Δομής «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» Καρπερής στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ , περιόδου 2020-2021.

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η διάγνωση και αποκατάσταση του λόγου, της ομιλίας, της φωνής και κατ’ επέκταση της επικοινωνίας σε παιδιά -εφήβους- άτομα με ειδικές ανάγκες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Καρπερής, με συχνότητα επισκέψεων δύο ημέρες την εβδομάδα από δύο ώρες την κάθε μέρα.

Η συνολική αμοιβή του Λογοθεραπευτή που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

γ) Εμπειρία σε άτομα με ειδικές ανάγκες- ανάλογες κοινωνικές δομές.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
  • Αντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλου σπουδών
  • Ότι άλλο αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα
  • Βιογραφικό

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου και της Κ.Ε.Δ.Η. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, 2ος όροφος, Πολύκεντρο Ηράκλειας, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ. επικοινωνίας: 23250-28988 και 23250-25839. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 22/06/2021 ημέρα Τρίτη μέχρι και 28/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top