Νοσοκομείο Σερρών : Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ για την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής

-15.jpg

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, στην ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Δυνατότητα εγγραφής στο Α’ Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι:

Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), Β’ Κύκλου ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΜΤΕΝΣ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ’ Εξάμηνο έχουν οι πτυχιούχοι:

ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΕΠΛ και ΤΕΛ συναφούς ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Σχολής κάθε Τρίτη στις ακόλουθες ημερομηνίες: 13/7, 27/7, 10/8 και 24\8 από τις 8:30 πμ – 13:30 μμ, στο κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου, Ορφέως 12, ή τηλεφωνικά στο νούμερο 2321022001.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
  2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιαδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό του Δήμου.
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση SKA ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συναφή αντικείμενο με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ) στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top