ΠΕ Σερρών : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11

-46.jpg

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ  3.2.11 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ Covid- 19» ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

  TΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (ΑΔΑ ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) (Επανάληψη στο Ορθό: Στο σημείο 4 του άρθρου 9, προστίθεται «7 ημέρες» πριν την καταληκτική ημερομηνία)

Δικαιούχοι: είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης: ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο: Ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζονται η: 16.07.2021 & ώρα 12.00 και η 15.09.2021 & ώρα 14.00,  αντίστοιχα.

          Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

          Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, στα τηλέφωνα 2313 – 330379, 2313 – 330378, 2313 – 330315, 2313 – 330382.

H σχετική απόφαση είναι αναρτημένη στην ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=22365

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top