Δήμος Νέας Ζίχνης : Πρόσληψη ειδικου συνεργάτη δημάρχου

-101.jpg

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης γνωστοποιει  

Την πρόσληψη, με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Αντικείμενο της εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων, σύνταξης μελετών και λοιπών Τευχών Δημοπράτησης και επίβλεψης.

Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του

Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται αντιστοίχως στην ανωτέρω παράγραφο και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΤΕΕ σε ισχύ, με ελάχιστη 8ετή εμπειρία από την κτήση του διπλώματος.

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4) Να έχουν εμπειρία στις τακτοποιήσεις-νομιμοποιήσεις Δημοτικών κτιρίων και τοπογραφικές εργασίες οριοθέτησης-αποτύπωσης κοινοχρήστων εκτάσεων και δημοτικών δρόμων.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει, κατά την κρίση του, για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Ο/Η προσληφθείς/είσα θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αίτηση.

2) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι κατέχουν, και σε περίπτωση επι-λογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού των υπαλλήλων του πρώτου μέρους του Ν. 3584/ 2007 (άρθρα 11 έως και 17).

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5) Αντίγραφο πτυχίου.

6) Λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών στην αρμόδια υπάλληλο Γιαννακίδου Όλγα, τηλ. επικοινωνίας: 2324350618) ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τον Δήμο Νέας Ζίχνης στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νέας Ζίχνης, Τ.Κ. 62042, Νέα Ζίχνη, υπόψη κας Όλγας Γιαννακίδου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο πρόγραμμα Διαύγεια, ή στην ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΖΗΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top