Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμος για την αναβάθμιση των στάσεων αστικης συγκοινωνίας

image.jpg

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση 13 στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επιβατικού κοινού του Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 8696/28-07-2021 Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.visaltias@gmail.com και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2322353411 (αρμόδιος υπάλληλος Ντάλλης Σ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7135.01 σχετική πίστωση και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010). Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Τα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44212321-5, 34928400-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 47.989,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 38.701,00 € ΦΠΑ : 9.288,24€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού 479,89  ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες:ΠΕΡΙΛΗΨΗ-signedΛήψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΜΕΛΕΤΗ-signedΛήψηEEEΣ σε μορφή .pdfΛήψηEEEΣ σε μορφή .htmlΛήψηΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΛήψηΣΧΕΔΙΟ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΛήψηAΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣΛήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top