Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός για την διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

ba552-fytofarmaka_1.jpg

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσίας  με τίτλο «Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.:9188/12-08-2021 Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.visaltias@gmail.com και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2322353436 (αρμόδιος υπάλληλος Καδής Στρ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει την με ΚΑ 20.6277.04  σχετική πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Η υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90500000-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.196,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 28.384,00 €  ΦΠΑ : 6.812,16 € ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31-08-2021 και ώρα 12.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, οδός Ηρώων 2 Νιγρίτα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 703,92 ευρώ.


ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ-signedΛήψηΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-194-2021ΛήψηΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ-ΚΗΜΔΗΣ-1ΛήψηΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-1ΛήψηΕΕΕΣ-σε-μορφή-HTMLΛήψηΕΕΕΣ-σε-μορφή-pdfΛήψηΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΛήψηΠΙΝΑΚΑΣ-ΦΥΛΛΟ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΛήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top