ΠΕ Σερρών : Υποβολη αιτήσεων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις του κλάδου της Υδατοκαλλιέργειας

.jpg

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

-Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 01.10.2021 & ώρα 12:00.

-Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 15.10.2021 & ώρα 14:00.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.2.11 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ). Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11  αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.  Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων. Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11,  εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης έκαστης Πράξης.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19:

Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη προσδιορίζεται τυποποιημένα ως ακολούθως:

Ενίσχυση = Δαπάνες 2020 – { [Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020 }

  Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά παραγωγική εγκατάσταση Δικαιούχου – Επιχείρησης
Μονάδες εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών  ιχθύων€ 900 / tn ονομαστικής δυναμικότητας
Μονάδες εκτροφής ειδών γλυκέων υδάτων€ 700 / tn ονομαστικής δυναμικότητας
Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας€ 150 / tn ονομαστικής δυναμικότητας
  Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία Μεγέθους Δικαιούχου – Επιχείρησης
Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)€ 700.000
Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)€ 2.000.000

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Ο δυνητικός Δικαιούχος υποβάλει υποχρεωτικά μία αίτηση χρηματοδότησης για το σύνολο των παραγωγικών του μονάδων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από στελέχη της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  στα τηλ.: 213 150 11 81–83-86».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top