ΚΕΔΗΣ : Πρόσληψη κεραμίστα για το ΑΡΤΙΟ

.jpg

 Η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Σερρών προκήρυσσε Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Παροχή υπηρεσιών σε Εικαστικό -Κεραμίστα ως υπεύθυνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» προϋπολογισμού 10.988,00€ χωρίς ΦΠΑ, με Συστημικό αριθμό 142639 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 05/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 21-11-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29- 5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού  Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη.
Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 25/11/2021.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης www.kedis.gr. στην διαδρομή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς: https://promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top