Δήμος Ηράκλειας : Προμήθεια υγειονομικου υλικου

-Υλικό.webp

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ «Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει έως το ποσό των 3.500,00 € συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2021.
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον νέο νόμο 4782/2021.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 10/11/2021 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με την την υπ.αρ.807/2021 Απόφαση Δημάρχου
Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελοστο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
Ηράκλεια ΤΚ 62400
Οικονομική Υπηρεσία
για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου : 13331/05-11-2021 ή με e-mail αρχικά και στη συνέχεια πρωτότυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimosiraklias.gr

Πρόσκληση

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top