Π.Ε Σερρών : Εργαστήρια δικτύωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “EnvironmentYou”

Environmentyou-logo-retina.png

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τέσσερα (4) δια ζώσης εργαστήρια δικτύωσης (networking workshops) που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “EnvironmentYouEnvironmental Management Enhancement by Youthrun SMEs, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Στα εργαστήρια συμμετείχαν εργαζόμενοι σε  επιχειρήσεις που ανήκουν στον αγροτικό τομέα ή σε συναφείς κλάδους, φοιτητές/σπουδαστές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικές Σχολές, καθώς και νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό κλάδο.

Μέσα από τις διεργασίες και το διάλογο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των εργαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα για την εξοικείωση των συμμετεχόντων αναφορικά με την υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις επιχειρήσεις, την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και τη σημασία του Αγροδιατροφικού Τομέα, καθώς και την κατανόηση των πλεονεκτημάτων της Βιολογικής Γεωργίας.

Στην έναρξη των εργαστηρίων δικτύωσης, ο κ. Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες.

Αντικείμενο του 1ου εργαστηρίου δικτύωσης (18-10-2021) αποτέλεσε η Πράσινη Επιχειρηματικότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το πράσινο μάρκετινγκ και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν στον τομέα του «Πράσινου Επιχειρείν». Επιπλέον, αναλύθηκαν η σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον με εκτενή αναφορά σε παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία.

Στο 2ο εργαστήριο δικτύωσης (19-10-2021) παρουσιάστηκε η διαδικασία ενσωμάτωσης και εφαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις επιχειρήσεις (στρατηγικός σχεδιασμός, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, νομοθεσία, παρακολούθηση και αποτίμηση στόχων, οργανωτικά εμπόδια κ.λπ.). Επιπρόσθετα, έγινε περιγραφή των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης στον κλάδο των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων (ISO 14001, EMAS, AGRO κ.α.), καθώς και των τρόπων σύνδεσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης με την επιχειρηματική στρατηγική.

Το 3ο εργαστήριο δικτύωσης (02-11-2021) επικεντρώθηκε στη Βιολογική Γεωργία, τόσο σε διεθνές (με έμφαση στην ανάγκη για διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (κοινοτική νομοθεσία, οικονομικές ενισχύσεις, επιχειρήσεις-πρότυπα με βιολογικά προϊόντα). Επιπλέον, στο εργαστήριο συζητήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στη Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα με εκτενή αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, στις ευκαιρίες χρηματοδότησης, στις προοπτικές εξέλιξης, καθώς και σε μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων Βιολογικής Γεωργίας.

Τέλος, στο 4ο εργαστήριο δικτύωσης (05-11-2021) αναλύθηκαν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στον Αγροδιατροφικό Τομέα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027, οι επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στο περιβάλλον, καθώς και τα οφέλη από τη μετατροπή μίας υφιστάμενης επιχείρησης σε επιχείρηση φιλική προς το περιβάλλον.

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Μέσα από τις διεργασίες και το διάλογο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των εργαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα για την εξοικείωση των συμμετεχόντων αναφορικά με την υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις επιχειρήσεις, την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και τη σημασία του Αγροδιατροφικού Τομέα, καθώς και την κατανόηση των πλεονεκτημάτων της Βιολογικής Γεωργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου EnvironmentYou: https://www.environmentyou.eu

Για εκπαιδευτικό υλικό του έργου EnvironmentYou μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://www.environmentyouems.eu

Επίσης, υπάρχει το ηλεκτρονικό Κέντρο Γνώσεων e-EMS (e-EMS Knowledge Center) για χρήσιμες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, για εργαλεία και οδηγούς για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και για εγγραφή σε μητρώο με σκοπό τη δικτύωση και την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερόμενων:  https://www.environmentyouinfo.eu

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top