Δήμος Ηράκλειασ : Διακήρυξη του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

.jpg

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ-ΒΑΛΤΕΡΟΥ-ΚΑΡΠΕΡΗΣ-ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΠΕΡΗΣ-ΒΑΛΤΕΡΟΥ) », συνολικού προϋπολογισμού 231.475,72 € χωρίς ΦΠΑ:

     Δαπάνη εργασιών:     170.579,01 €

     ΓΕ + ΟΕ 18%:             30.704,22 €

     Απρόβλεπτα 15%:       30.192,49 €      

     Δαπάνη της αναθεώρησης:    0,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσο των

συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 313, 321, 322, 323 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007 – 2013) στο Μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Π.Δ.Ε.: «ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 313 ,321, 322, 323 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007- 2013 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 7 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020» Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 110287, χρηματοδοτείται στο ποσό των 287.029,89€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ. 117384/26-10-17 (ΦΕΚ 3821Β΄/31-10-17).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-12-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 μ.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-12-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα υποβολής πρόσφορων είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, και της παρ. 3β του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008 στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων που είναι εγκατεστημένα :

α. Σε κράτος – μέλος της Ένωσης.

β. Σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (Ε.Ο.Χ.)

γ. Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη (Σ.Δ.Σ.) στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 4.629,52 €, που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι της 07-09-2022.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα (09) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και τον ορισμό επίβλεψης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosiraklias.gr.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/2016 και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Ε.Σ.Υ.

Περίληψη διακήρυξης  –  Διακήρυξη  –  Μελέτη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top