Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός για τον εξοπλισμό 4 παιδικών χαρών

-7.jpg

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 13319/24/11/2021 Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ. Κ. 62200 τηλ. 2322353400, Φαξ 2322020340, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.visaltias@gmail.com και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παλατίου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7135.01 σχετική πίστωση και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική.

Τα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535250-4, 37535240-1, 37535220-5, 37535210-2, 37535200-9, 34991000-0, 34928480-6, 34928471-0, 44231000-8, 44112200-0, 39113300-0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 177.650,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 42.636,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η/12/2021 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού χιλίων
εφτακοσίων εβδομήντα έξι και μισό (1.776,50) ευρώ.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑπόφαση-ΟΕ-για-επιτροπή-διαγωνισμού-signedΛήψηΑπόφαση-ΟΕ-περί-έγκρισης-όρων-διαγωνισμού-signedΛήψηΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜ-signedΛήψηΠερίληψη-signedΛήψηΕΕΕΣ-σε-pdfΛήψηEνημέρωση-επεξεργασίας-προσωπικών-δεδομένων-signedΛήψηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-signedΛήψηΣΧΕΔΙΟ-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-signedΛήψηΥπόδειγμα-Οικονομικής-ΠροσφοράςΛήψηΜΕΛΕΤΗ-9-2020-signedΛήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top