ΠΕ Σερρών : Β κύκλος κινητικότητας

-κύκλος-κινητικότητας.jpg

Σε συνέχεια λήξης της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους Υπαλλήλους που θέλουν να φύγουν από τις Υπηρεσίες τους, με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του τρέχοντος Κύκλου Κινητικότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε «κατεπείγουσα» Εγκύκλιο την 30η Νοεμβρίου, με αποδέκτες και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών. Με την Εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις ενέργειες των Φορέων προέλευσης και των Φορέων υποδοχής, στα επόμενα στάδια. Υπογραμμίζεται ότι ισχύουν προθεσμίες και συγκεκριμένα:

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 28η Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Φορέα προέλευσης έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.4 του ν.4440/2016 ως ισχύει, «(…) Σε περίπτωση που, εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο Φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ.2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.»

Συνεπώς, εάν ο Φορέας προέλευσης δεν προβεί στις κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειές του κατά το στάδιο αυτό, η αίτηση του Υπαλλήλου δεν απορρίπτεται, αλλά είναι εμφανής στο επόμενο στάδιο από τους Φορείς υποδοχής.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των Φορέων υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους έως την 31η Ιανουαρίου 2022, καθώς σύμφωνα με την παρ.12 του αρ.6 του ν.4440/2016 «σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις Αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, όσοι εκ των Φορέων προέλευσης δεν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των προϋποθέσεων μετακίνησης κατά τη φάση ελέγχου αυτών, καλούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ να το πράξουν και ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ τη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας, με την επιλογή του Υπαλλήλου από το Φορέα υποδοχής. Η Βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το τελευταίο στάδιο, που αφορά την έκδοση της σχετικής Απόφασης, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση απόσπασης ή να δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης και χωρίς αυτήν, δεν δύναται ο Φορέας υποδοχής να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top