Δήμος Σερρών : Με 16 θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Σερρών .Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 11:00 έως τις 13:00 αντίστοιχα και και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedrosds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ανάκληση της υπ΄  αριθμ. 187/2021 Α.Δ.Σ. περί “Έγκριση κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σερρών” και εκ νέου Κατάρτηση Κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σερρών”.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση εκ νέου της (51η) Αναμόρφωσης εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που  αφορά την ενίσχυση  κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές  προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και εργοδοτικές εισφορές.

                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   3ο:         Αναμόρφωση (55η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την δημιουργία κωδικού εξόδων για το έργο: ¨Συντήρηση Διαβάσεων Δήμου Σερρών”.  

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   4ο:         Αναμόρφωση (56η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ .έτους 2021 που αφορά την αποδοχή  χρηματοδότησης ύψους 584.085,00 €, για την υλοποίηση του έργου: “Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών (πλατεία Ειρήνης, ΟΤ 637)” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 – Αστική Αναζωογόνηση¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   5ο:         Αναμόρφωση (57η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την ενίσχυση κωδικού εξόδων που αφορά “Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ”. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   6ο:         Αναμόρφωση (59η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την προμήθεια ασυρμάτων VHF της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   7ο:        Αναμόρφωση (61η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά  την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. και εργοδοτικές εισφορές.                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   8ο:         Αναμόρφωση (63η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά  την ενίσχυση του κωδικού εξόδων  00.6123.001 που αφορά “Έξοδα κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας”.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   9ο:         Αναμόρφωση (64η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά  την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.500.000,00 € για την υλοποίηση του έργου:  “Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού,  στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της Π.Ε. Σερρών”, προϋπολογισμού 1.500.000,00 €, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο:         Αναμόρφωση  (65η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 59.520,00 € για την υλοποίηση της πράξης  με τίτλο: “Εκπόνηση  Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. στον Δήμο Σερρών¨” στο πλαίσιο  του Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  του Πράσινου Ταμείου  “Δράσεις Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου 2021” –  Άξονας Προτεραιότητας 2 – Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο:         Αναμόρφωση  (66η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την κάλυψη του ποσοστού 40%  της χρηματοδότησης για το έργο: “Europe Reunited με το ακρωνύμιο  REUNITE, από ίδιους πόρους.

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο:         Αναμόρφωση  (67η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης  ύψους 290.000,00 €, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Δημιουργία χώρων άθλησης  και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών”, ποσού 290.000,00 €  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης (β΄  κύκλος)”.

                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο:         Αναμόρφωση  (68η)   εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021  που           αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 77.205,00  € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο:         Αναμόρφωση  (69η) εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 που αφορά την αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την Δ΄ Κατανομή από πόρους του Υπουργείου  Εσωτερικών μέσω της ΚΑΠ έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των Ενιαίων  Σχολικών Επιτρόπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών”.

                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο:      Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σερρών έτους 2021  και ένταξη του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση χώρων πρασίνου  Δήμου Σερρών  (Πλατεία Ειρήνης, ΟΤ 637)” προϋπολογισμού 1.345.000,00 €   

                                  (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.).

                                    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 16ο:          Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σερρών έτους 2021  και ένταξη του έργου με τίτλο: “Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε  κοινόχρηστους χώρους Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού  360.444,00 €  (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.).

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης Γεώργιος

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top