Π.Ε Σερρών : Αποτελέσματα Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης από το One Stop Liaison Office

oslo-new-logo.png

Η ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων είναι οι κεντρικές προτεραιότητες που προτείνει το οικοσύστημα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) για τις σχεδιαζόμενες δράσεις καινοτομίας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τις εργασίες του πρώτου εργαστηρίου του Β’ Κύκλου Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργάνωσε το One Stop Liaison Office της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

          Τα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιούνται από το One Stop Liaison Office, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αποτελούν συμμετοχικές, δυναμικές διαδικασίες εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων κλάδων και δραστηριοτήτων, που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της περιοχής.

          Στο συγκεκριμένο εργαστήρι διερευνήθηκαν για πρώτη φορά οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωσή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

          Η ενίσχυση υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) αποτελεί την επενδυτική προτεραιότητα ιδιάζουσας σημασίας για το οικοσύστημα του τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Labs και Hubs, όπως και χώροι υποστήριξης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, θεωρούνται σημαντικές υποδομές στο χώρο, για τις οποίες προτείνεται να υπάρξει σχεδιασμός προσκλήσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

          Ακολουθεί η ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων, με προτεραιότητα σε δεξιότητες στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, αφού τα οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα διαδραματίζουν κυρίαρχο και δομικό ρόλο στην προσβασιμότητα και την απαιτούμενη διάδραση με το πολιτιστικό προϊόν, ειδικότερα λόγω των νέων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία Covid-19. Υψηλά στις προτιμήσεις του οικοσυστήματος βρίσκεται η στοχευμένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες και τεχνικό προσωπικό των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, γνώσεων συνεργατικής επιχειρηματικότητας και διατομεακής ανάπτυξης, καθώς και τεχνικών γνώσεων σε ψηφιακά εργαλεία εξωστρέφειας, προβολής και προώθησης.

          Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης σε δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη χρηματοδότηση ένταξης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων λειτουργίας και προβολής στο περιβάλλον των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και επιχειρήσεων. Επιπλέον, υπογραμμίζεται,  η ανάγκη λειτουργίας ενός Incubator / Accelerator με σκοπό την ενίσχυση της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία θα αξιοποιεί το υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Περιφέρεια.

          Στην ίδια θέση με τις Δράσεις Επιχειρηματικότητας το οικοσύστημα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) αναδεικνύει την ανάγκη για διατομεακές συνεργασίες. Η συστηματική διασύνδεση με διαφορετικούς κλάδους και υπηρεσίες μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στις αλυσίδες αξίες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη διασύνδεση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον τουρισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τις υπόλοιπες δράσεις του One Stop Liaison Office της ΠΚΜ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

   –  Μαντζανάκης Σταύρος 2313 319668

   –  Λαγκάνη  Χριστίνα  2313 319667

    –  Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790

    –  Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

και στο e-mail: info@ris3rcm.eu

          Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://www.ris3rcm.eu/

καθώς και στα social media:

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia

ΤWITTER:  https://twitter.com/RIS3RCMakedonia

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top