Δήμος Ηράκλειας : Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

trofima-1021x575-1.jpg

Ο Δήμραχος Ηράκλειας προκηρύσσει:

    Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια. Κριτήριο κατακύρωσης είναι για α) τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και

κατεψυγµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.

β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, και γαλακτοκοµικά  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αριθμός Διακήρυξης:15895/28-12-2021 με Συστημικό Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ :146087.

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400,  Τηλέφ.:23253 50141 – 23253 50142.

2.Φορέας χρηματοδότησης: Ο Δήμος Ηράκλειας για το τμήμα 1, ο Φ.Ο.Π.Η. για τα τμήματα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 και  η Κ.Ε.Δ.Η. για τα τμήματα 12,13,14 .

3.Προσφορές: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι  η προσφορά του θα καλύπτει όλη την προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα του  κάθε τμήματος .

4.Συνολικός προϋπολογισμός :72.977,75€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

5.Διάρκεια σύμβασης :Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω  Διακήρυξης.

6.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ Φ.Π.Α). Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.

8.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

9.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την ημέρα δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ  και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 17-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη  ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 21-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Περίληψη διακήρυξης  –  Διακήρυξη  –  Μελέτη  –  ΤΕΥΔ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top