Δήμος Βισαλτίας : Εκλογή προέδρου δημοτικού και συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής

.jpg

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021),της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών , και της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81558 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 6290/τ.Β΄/29.12.2021) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.361Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3/τ.Β΄/04.01.2022) , ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη  από τα  άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, εκλογική διαδικασία  για:

1 Εκλογή Προεδρείου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα) του Δημοτικού Συμβουλίου, για την δεύτερη  θητεία της Δημοτικής Αρχής,

2) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για την δεύτερη  θητεία της Δημοτικής Αρχής,

3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την δεύτερη  θητεία της Δημοτικής Αρχής.

Υγειονομικά μέτρα:

Ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της
οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, και προκειμένου να
διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την
επίδειξη:

• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test),

καθώς και τη χρήση μάσκας.

Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την
καταλληλόλητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ.).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top