Δήμος Βισαλτίας : Διάταξη καυσοξύλευσης δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2022

-768x480-1.jpg

Το Δασαρχείο Νιγρίτας ανακοίνωσε με την υπ’ αριθμό 2 ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.), σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται οι υλοτομίες εν γένει και η καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας κατά χώρο, χρόνο και τρόπο ως κάτωθι:

Α. Επιτρέπουμε την υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής:

 1)Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δέντρα.

 2)Τα εντός γεωργικώς ή δεντροκομικός καλλιεργουμένων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητός φυτευθέντα , είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δέντρα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι 10 μέτρων εφόσον οι δασικές λωρίδες ανήκουν αποδεδειγμένα σε ιδιώτες .Τα αυτοφυή όμως δέντρα, εφ’ όσον διατίθενται προς εμπορία, υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής αρχής.

 3)Γεωργικά εργαλεία εν γένει, υπορθώματα αμπέλων, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, προς περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών εφόσον πάντα χρησιμοποιούνται για τις ίδιες των υλοτομούντων ανάγκες και είναι κάτοικοι δασόβιων ή παραδασόβιων οικισμών.

Β. Επιτρέπουμε την υλοτομία του Πουρναριού και του Γαύρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των δασόβιων και παραδασόβιων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ως κατωτέρω:

 1)Η υλοτομία των παραπάνω ειδών θα γίνεται σύρριζα με το έδαφος και θα έχει χαρακτήρα αραίωσης και όχι αποψίλωσης σε επιφάνειες.

 2)Η υλοτομία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και μέσα μόνο στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.

 3) Η συνολική υλοτομούμενη ποσότητα καυσόξυλων Πουρναριού και Γαύρου την επιτρεπόμενη περίοδο και κατά οικογένεια δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα πέντε (5) χωρικά κυβικά μέτρα (χκμ).

 4) Η υλοτομία και μεταφορά των προϊόντων θα πραγματοποιείται από την Ανατολή ως την Δύση του Ηλίου και θα διενεργηθεί σε δύο περιόδους, η πρώτη αφορά το διάστημα από 17 έως 21 Μαρτίου 2022 ενώ η δεύτερη το διάστημα από 1 έως 5 Οκτωβρίου 2022 με την υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής.

 5) Η μεταφορά των παραπάνω προϊόντων απαγορεύεται κατά τις Κυριακές και αργίες μη απαγορευμένης της υλοτομίας.

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Κερδυλλίου Όρους

Τοπική Κοινότητα Θερμών: Από τα Δ.Τ. 71 και 72.

Τοπική Κοινότητα Χουμνικού και Οικισμός Λαγκαδίου: Από τα Δ.Τ. 56, 69 και 70

Τοπική Κοινότητα Δάφνης και οικισμός Ορέσκειας : Από τα Δ.Τ. 33, 34α, και 55

Τοπική Κοινότητα Καστανοχωρίου: Από τα Δ.Τ. 32

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου: Από τα Δ.Τ. 26, 27, 29, 30 και 31

Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας: Από τα Δ.Τ. 1(α,β,γ), 2α, 3(α,β), 4γ και 6

Τοπικές Κοινότητες Ζερβοχωρίου – Λευκότοπου – Σιτοχωρίου – Αγίου Δημητρίου, στο αγρόκτημα των οποίων υφίστανται Δασικές εκτάσεις και στα όρια αυτών.

Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Βερτίσκου Όρους

Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτας: Από τα Δ.Τ. 1, 2 και 3

Δημοτική Κοινότητα Τερπνής: Από τα Δ.Τ. 13 (α, β, γ, ε)

Τοπική Κοινότητα Νικόκλειας: Από το Δ.Τ. 24

Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς: Από τα Δ.Τ. 32 και 33

Τοπική Κοινότητα Αμπέλων : Από τις κοινόχρηστες δημόσιες δασικές εκτάσεις που ανήκουν στα Διοικητικά της όρια.

Τοπική Κοινότητα Βέργης: Εκτός των ορίων του Κοινοτικού Δάσους Βέργης

Γ. Στους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της παρ. Β και όπως ρυθμίστηκε χρονικά, εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα επιτρέπεται και η απόληψη υπολειμμάτων υλοτομιών από υλοτομίες που έγιναν στα διοικητικά τους όρια εντός του έτους και πάντοτε με την υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής.

Δ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 α) Κάθε υλοτομία και συλλογή δασικών προϊόντων κατά παράβαση των ανωτέρω, καθώς και η μεταφορά πέραν των διοικητικών ορίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (ακόμα και σε εκείνους που είναι δημότες της κοινότητας αλλά διαμένουν μόνιμα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα).

 β) Απαγορεύεται η εμπορία των κατά τους ανωτέρω τρόπους υλοτομημένων ή συλλεγομένων δασικών προϊόντων, καθώς και η μεταφορά τους σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.

 γ) Απαγορεύεται η υλοτομία σε εκτάσεις που χρήζουν προστασία από διάβρωση καθώς και περιμετρικά χώρων δασικής αναψυχής, πηγών, υδραγωγείων, ιερών και αρχαιολογικών χώρων, κτιριακών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ορίων οικισμών και σε ακτίνα 100 μέτρων.

 δ) Απαγορεύεται η υλοτομία στα πρανή των δρόμων καθώς και η εγκατάλειψη των υπολειμμάτων της υλοτομίας στο κατάστρωμα αυτών.

 Οι παραβάτες της παρούσης διάταξης και εκείνοι που ενεργούν με εντολή τους, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας (ΦΕΚ 7Α/18-1-1969)».

Κάθε άλλη προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει κατ’ άλλο τρόπο την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας καταργείται.

 Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της και λήγει την 31/12/2022.

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top