Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός για την προμήθειας καυσίμων

fuel-marathonas-1200x664-1.jpg

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr , για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2022-2024).

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 905.018,34 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 6 τμήματα.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 12/04/2022 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 18/04/2002 και ώρα 12.00.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στην αριθ. 5/2021 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη για κάθε φορέα χωριστά και για κάθε οικονομικό έτος. Η διακήρυξη θα σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL) : www.dimosvisaltias.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353413, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΔΗΜΟΥ-ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ-ΓΙΑ-2-ΕΤΗ-2022_2024ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-3_ΑΟΕ-319-36-2021-Έγκριση-μελέτης-καθορισμός-όρων_ΑΟΕ-065-08-2022-Απευθείας-ανάθεση-τμήματος-Α1_ΠΙΝΑΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕΕΕΣΛ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top