Δήμος Βισαλτίας : Με 26 θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-79-960x540-1.jpg

Συνέρχεται στην 7η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί: 1)στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  9 και νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1011/τ.Β΄/04.03.2022) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς , με δικαίωμα συμμετοχής όσων  προσκομίσουν είτε :α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,  είτε β)πιστοποιητικό νόσησης και 2) με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  , σύμφωνα  με  τα οριζόμενα της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1011/τ.Β΄/04.03.2022), ή  δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης,τη  Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 19.00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση  3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση  2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  4ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ.8783/07-02-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγκριση  5ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού  έτους 2021.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 158 Δ.Κ.Κ.).

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 9ο:Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 10οΕγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(σχολική περιουσία) επί της  οδού Αχιλλέως  6 στη Νιγρίτα.    

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 11οΕγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(σχολική περιουσία) επί της  οδού Σταυριανοπούλου 1 στη Νιγρίτα.    

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 12οΕγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(σχολική περιουσία) επί της  οδού  Μπογατσοπούλου 15 στη Νιγρίτα.    

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 13οΕγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ.Ψαρράς Λ.    

ΘΕΜΑ 14ο:Ενημέρωση  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας  περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής  Μακεδονίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 16o:Αποδοχή ή μη  της παραίτησης του κ.Μαλαμίδη Γεώργιου από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία :Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας και διακριτό τίτλο : «Δ.Ε.Υ.Α.Β». Έγκριση  6ης τροποποίησης της υπ΄ αριθ.243/2019  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  για  ορισμό νέων μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας» και διακριτό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Β».

Εισηγητής: O πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Μασλαρινός Α.  

ΘΕΜΑ 17ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.  Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα  , Δικηγόρου  παρ΄ Αρείω Πάγω, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την διενέργεια εκ μέρους του Δήμου Βισαλτίας   όλων των απαιτούμενων  εξώδικων –καταρχήν –νομικών ενεργειών  κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων  ρεύματος , για την είσπραξη  των οφειλόμενων δημοτικών τελών καθαριότητας (Ν.25/1975), φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αριθ.10 Ν.1080/1980),τέλους ακινήτου  περιουσίας (αριθ.24 Ν.2130/1993) τα οποία έχουν εισπράξει για λογαριασμό του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 18ο:΄Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας  τις Κυριακές  και εξαιρέσιμες  ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

ΘΕΜΑ 19ο:΄Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ.236/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :Επιβολή ειδικού τέλους για την τέλεση πολιτικού γάμου έτους 2016 και εφεξής» και ανάκληση της υπ΄αριθ.87/2021 όμοιας απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου,  δυνάμει του υπ΄αριθ.πρωτ.151519/23.07.2021 εγγράφου  του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού της  Α.Δ.Μ.Θ.    

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν. 

ΘΕΜΑ 20ο: Εξέταση αιτήσεως του κ.Κουκνάκου Χρήστου του Νικολάου. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.    

ΘΕΜΑ 21ο:Λήψη απόφασης για  την  υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,περί χορήγησης άδειας  εκτέλεσης εργασιών επισκευής της ιρλανδικής διάβασης στον Κοπατσιανό στην Επαρχιακή οδό Βέργης –Τριανταφυλλιάς .   

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

ΘΕΜΑ 22ο:Κατανομή χρηματοδότησης 127.353,09 € που δόθηκε στο Δήμο Βισαλτίας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την περίοδο 01.01.2020 έως 31.03.2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»  Δήμου Βισαλτίας στην πλατεία του Δημαρχείου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 24ο: Επιβολή τέλους συμμετοχής και χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Βισαλτίας στην πλατεία του Δημαρχείου για το  έτος 2022 και εφεξής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 25ο:Καθορισμός ημερομηνίας  πραγματοποίησης της   1ης «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 26ο: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας για την Ουκρανία .

Εισηγητής: Ο  επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» κ.Λάγιος Γ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top