Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας: Πρωταγωνιστεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

page.jpg

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ισολογισμού της Τράπεζας (31.12.2021) το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 246,8 εκ ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 29,2% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, με τις συνολικές προβλέψεις να αυξάνονται από 36 εκ περίπου σε 39,1 εκ ευρώ.

Η αύξηση αυτή συνδέεται με την ξεκάθαρη στρατηγική της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας να προσαρμόσει την πιστωτική της πολιτική σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς αθέτησης καθώς συνδέονται με συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 20 ετίας.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα έχει εγκρίνει και χρηματοδοτήσει έργα στον κλάδο των ΑΠΕ δυναμικότητας 113,3 MW με συνολικό προϋπολογισμό 91,1 εκ ευρώ ήτοι 37% του συνόλου των δανείων της Τράπεζας εκ των οποίων 53,68 MW έχουν συνδεθεί με το δίκτυο.

Για να τεθούν τα ανωτέρω σε προοπτική, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον Ιανουάριο, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα ανέρχονταν σε 3.639,70 MW. Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 942,94 MW η συμμετοχή των έργων αυτών ανέρχεται σε 5,69%. Στην δε περίπτωση που συνδεθούν στο προσεχές διάστημα όλα τα έργα η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας θα έχει χρηματοδοτήσει το 3,06% της εγκατεστημένης ισχύος στην χώρα και το 11,3% στην Κεντρική Μακεδονία. Πολύ μεγάλο δηλαδή ποσοστό αναλογικά με το μικρό μερίδιο αγοράς που κατέχει στη χώρα.

Με μια πιο προσεκτική ματιά τα έργα που χρηματοδοτεί η Τράπεζα είναι στην συντριπτική πλειοψηφία τους Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί με μέση δυναμικότητα 1,12 MW με ενδεικτικό ετήσιο έσοδο παραγωγής 98.000 € που διασφαλίζεται μέσω σταθερής τιμής και συμφωνίας με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Ωστόσο, η Τράπεζα προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, ενσωματώνοντας κι άλλες μορφές ΑΠΕ όπως εγκαταστάσεις Βιοαερίου (5,5MW), Βιορευστών (4,5MW), Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (2,5MW). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μόνη μορφή ΑΠΕ που δεν έχει χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα είναι τα Αιολικά Πάρκα.

Εάν δε λάβουμε υπόψη τα τρέχοντα επιτόκια για ένα δεκαετές δάνειο ποσού 735.000€ που κοστίζει περίπου μια τέτοιου τύπου εγκατάσταση, το ετήσιο έσοδο από τόκους για την Τράπεζα, υπολογίζεται σε 28.000€ ανά MW που αποτελούν σίγουρο έσοδο καθώς περιβάλλεται από την ασφάλεια του δημοσίου.

Με μία απλή αναγωγή των αριθμών, τα μεγέθη της Τράπεζας αυξάνονται σε βαθμό που την καθιστούν πρωταγωνιστή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και κυρίως με σταθερή εισπραξιμότητα κεφαλαίου και τόκων.

Ήδη τα οικονομικά αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθήθηκε είναι εντυπωσιακά και η διατήρηση της κερδοφορίας συνεπάγεται ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, ποιοτικό εισπρακτικά πελατολόγιο και σταθερότητα στην αναπτυξιακή της πορεία.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top