Π.Ε Σερρών : Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

.jpg

3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ. 1245/29-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6) απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Σερρών με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (146 συνολικά) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

Τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή».
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 31-05-2022, ημέρα Τρίτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η (α) απόφασή μας.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top