Δήμος Βισαλτίας : Πρόσκληση για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Υγείας, Παιδείας και λοιπών Κτιρίων ”

1_dimarxeio-visaltia-scaled-1.jpg

All-focus

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Υγείας, Παιδείας και λοιπών Κτιρίων του Δήμου Βισαλτίας». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 48.387,10 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 24 % (ήτοι ποσό 60.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 61.7331.01 του Δήμου Βισαλτίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ 2737/29/03/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΨΝΗ4Ω9Β-ΝΑΜ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α.Α. 188325).

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2022 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3β του άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜΛήψη

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top