Π.Ε Σερρών : Προσκόμιση δικαιολογητικών για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου 2021

.jpg

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω β) σχετική Απόφαση, παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώ- πιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την α) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνό- λου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενί- σχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται από το ασφαλι- στήριο συμβόλαιο.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμ- φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της β) σχε- τικής απόφασης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β΄4203) και 147036ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-ΨΙ) (Β’5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βά- ση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλι- στική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορή- γησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμ- βόλαιο. Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω βεβαίωση καθώς και το Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής που αναφέρεται στην υπ΄αριθμ 147036ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-ΨΙ) (Β’5424) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να σας χορηγηθούν μετά από αί- τηση, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σερρών.

Επιπλέον για τη Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αναφέρεται στην υπ΄αριθμ 147036ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-ΨΙ) (Β’5424) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα υποβάλλεται αίτηση για χορήγησή της, στην κάτωθι υπηρεσία:

Δνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΒΕ)
Ταχ. Δ/νση: Ναυαρίνου 28
Ταχ. Κώδικας: 55131 Καλαμαριά
Τηλέφωνο: 2310 427885

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top