Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού 10 παιδικών χαρών

.jpg

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 10 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 4701/ 25/05/2022 Διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353413 (αρμόδια υπάλληλος Παναγιωτοπούλου Μαρία).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Περίληψη-ΨΔΓ4Ω9Β-9ΟΝ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top