Δήμος Βισαλτίας : Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

IMG_20220413_202216-1024x768-1.jpg

Στην 14η  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, και της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί   στην  αίθουσα  του  Δημοτικού Μεγάρου  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» την  Δευτέρα  27 Ιουνίου 2022  και ώρα  20.30  μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση  16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση  17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός μελών για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου συμβουλίου για την επιθεώρηση –άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της Π.Ε Σερρών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 7ο: Ψήφισμα στήριξης των  εργαζομένων  ΙΔΟΧ COVID 19  του Δήμου Βισαλτίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφισμα στήριξης των  εργαζομένων  ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ του   Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ. 10/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών  και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022».Αντικατάσταση τακτικού μέλους λόγω συμμετοχής του στην Επιτροπή Διενέργειας σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.15/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  φορολογικών διαφορών για το έτος 2022».  Αντικατάσταση τακτικού μέλους λόγω μετάταξής του από το Δήμο. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.137/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια του Δήμου Βισαλτίας ».Αντικατάσταση τακτικού μέλους λόγω μετάταξής του από το Δήμο. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 12ο: Ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων ΙΔΟΧ, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Κ.Ε.ΔΗ.Β.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μπακαλούδης Θ.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση  αποζημίωσης της  συνταξιοδοτούμενης υπαλλήλου ΙΔΑΧ  κ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση  19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση  α)παράτασης  διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1α ,1γ και 3α (1/2) 1.688 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.813 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ) καυσόξυλων δρυός , έτους 2021 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αηδονοχωρίου, β) καθορισμός του  τρόπου  διάθεσης του λήμματος και  γ)καθορισμός τρόπου  εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  α)παράτασης  διενέργειας υλοτόμησης της συστάδας 1γ  1.621 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.702 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ) καυσόξυλων δρυός , έτους 2020 και  1α ,285 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 475 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ) καυσόξυλων δρυός , έτους 2021 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ.Βέργης , β)καθορισμός  του  τρόπου  διάθεσης του λήμματος και  γ)καθορισμός τρόπου  εκτέλεσης της υλοτομίας (δημοπρασία).  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση  20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 18ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της   ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης    για εξέταση της αίτησης   με αριθμό καταχώρησης    : ΑΚ238/30.05.2022/ΕΑΥ:2022023136 , που κατέθεσε η εταιρία με την επωνυμία : «SPORTS AND PLAY» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της   ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης    για εξέταση της αίτησης   με αριθμό καταχώρησης    : ΑΚ237/30.05.2022/ΕΑΥ:2022023133 , που κατέθεσε η εταιρία με την επωνυμία : «SPORTS AND PLAY» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 20ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της   ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης    για εξέταση της αίτησης  με αριθμό καταχώρησης   : ΑΚ236/30.05.2022/ΕΑΥ:2022023096    που κατέθεσε η εταιρία με την επωνυμία : «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 21ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της   ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης    για εξέταση της αίτησης   με αριθμό καταχώρησης    : ΑΚ233/30.05.2022/ΕΑΥ:2022023070    που κατέθεσε η εταιρία με την επωνυμία : «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Σπυρόπουλου Γεώργιου  , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση του ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της αγωγής  με αριθμό    : ΑΓ225/19.05.2022  που κατέθεσε η κ.ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Σπυρόπουλου Γεώργιου  , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση του ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της αγωγής  με αριθμό   : ΑΓ229/19.05.2022  που κατέθεσε ο κ.ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ Δ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 24ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Σπυρόπουλου Γεώργιου,  Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση του ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της αγωγής  με αριθμό    : ΑΓ226/19.05.2022  που κατέθεσε ο κ.ΔΟΥΛΗΣ Α.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 25ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Δαλακούρα Κωνσταντίνου  , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση του ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της προσφυγής -αγωγής  με αριθμό : ΑΓΠΡ216/17.05.2022  που κατέθεσε ο κ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θ.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Βαλταδώρου Καλλιόπης, Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της  ενώπιον του   Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της αγωγής  με αριθμό  : ΑΓ231/20.05.2022  που κατέθεσε η κοινοπραξία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Β.-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Κουφάκη Γεωργίας  , Δικηγόρου Αθηνών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της  ενώπιον του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  για την συζήτηση της προσωρινής διαταγής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  με γενικό αριθμό κατάθεσης: 55249-2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης :6148-2022  που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ COVID 19  του Δήμου Βισαλτίας  , ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ & λοιποί.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 28ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Τσαρούχα Δέσποινας , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση της ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Νιγρίτας για την συζήτηση της αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων νομής με αριθμό:  ΕΚΘ.ΚΑΤ.ΔΙΚ.ΑΡ.24/14.06.2022 που κατέθεσε η κ. ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ Π.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 29ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Δαλακούρα Κωνσταντίνου  , Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση του ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών  για την εκδίκαση ανακοπής που κατέθεσε η κ. ΚΑΡΤΕΡΟΥ Π.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση  21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 31ο: Συγκρότηση επιτροπής «ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ 2022».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη ή μη απόφασης σχετικά με το Αίτημα και το Υπόμνημα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ευκαρπίας αναφορικά με το επίμαχο αγροτεμάχιο,(υπ’ αριθμ.2816 αγροτεμάχιο, συνολικής εκτάσεως 1.421.875 τ.μ.) του αγροκτήματος της Ευκαρπίας του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Ψαρράς Λ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top