Δήμος Σερρών : Διαβούλευση για την κατασκευή νέας γέφυρας Τσέλιου

-1.jpg

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 687/2020 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 604371(556)/26-08-2022 ΠΕΤ: 2207800620 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.: 202052/22-08-2022 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.ΔΙ-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ., για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο  «Κατασκευή νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών κόμβων», που προτείνεται να κατασκευαστεί εντός του αστικού ιστού της πόλης Σερρών Δ. Σερρών ΠΕ Σερρών ΠΚΜ. Το έργο Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 – ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών με Α/Α 14.

Φορέας υλοποίησης του έργου: Δήμος Σερρών.

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 27/08/2022 έως 26/09/2022

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313-309.357, κα. Α. Μουτσέλη).

Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 2321350398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elgr&page=491

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top