Δήμος Βισαλτίας : Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

IMG_20220413_202216-1024x768-1.jpg

Στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  και του  άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (για όσους δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), την  Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022    και ώρα  20.00 μ. μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  5ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  28ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3:Έγκριση  29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 4:Έγκριση  30ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 5:Έγκριση  31ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 6:Έγκριση  32ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Βαλταδώρου Καλλιόπης, Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την  ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής  κατά του  αρ.πρωτ.3458/24-08-2022 προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ.5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4:«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020), της  Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών –Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 8:Έγκριση του τροποποιημένου  Κανονισμού  Οικονομικής  Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας που καταρτίστηκε με την με αριθμό 49/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.     

Εισηγητής:O Πρόεδρος της Κοινωφελούς κ.Μπακαλούδης Θ.

ΘΕΜΑ 9:Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της  Κοινωφελούς Επιχείρησης που καταρτίστηκε με την με αριθμό 50/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.     

Εισηγητής:O Πρόεδρος της Κοινωφελούς κ.Μπακαλούδης Θ.

ΘΕΜΑ 10:Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση,   αναπληρωματικού μέλους-Δημοτικού Συμβούλου  λόγω παραίτησης  και  των μελών–διευθυντών των σχολικών μονάδων  λόγω συνταξιοδότησής τους. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Εισηγητής:O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς.

ΘΕΜΑ 11ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Σπυρόπουλου Γεώργιου, Δικηγόρου Σερρών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράσταση του ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της αγωγής  με αριθμό:ΑΓ368/10.08.2022  που κατέθεσε ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 12ο: Συμπλήρωση –Διόρθωση της υπ΄αριθ.107/2022(ΑΔΑ: 6Φ6ΜΩ9Β-366 ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την παράγραφο Α 2 του αποφασιστικού μέρους αυτής ,σχετικά με  τον καθορισμό αμοιβής της κ.Κουφάκη Γεωργίας  , Δικηγόρου Αθηνών,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με γενικό αριθμό κατάθεσης: 55249-2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης :6148-2022  που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ COVID 19  του Δήμου Βισαλτίας  , ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ & λοιποί.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο Αγρόκτημα Τερπνής. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης περί κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά χρηματικών υπολοίπων

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση 3ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση τακτικού  μέλους- Δημοτικού Συμβούλου λόγω παραίτησης. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ

Εισηγητής: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top