Δήμος Σερρών : Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού

.jpg

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα Α και Β τμήματα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 45.267,00 € χωρίς ΦΠΑ και 56.131,08 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τησχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 171989).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.
Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top