Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Υποβολη πρότασης για χρηματοδότηση Ανάπτυξης μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

.jpg

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Εμμανουήλ Παππά ενέκρινε  την υποβολή πρότασης με τίτλο ««Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Εμμανουήλ Παππά» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», Ο3Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 
3. Μειοψηφούντος του μέλους κ. Τσούκαλου ο οποίος διαφωνεί γιατί δεν έγινε καμία συζήτηση για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που έχει ο Δήμος καθώς και η ιεράρχηση των προτάσεων από το Δημ. Συμβούλιο

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top