Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για το κλάδεμα και την κοπή επικίνδυνων δέντρων

.jpg

Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 29.662,50 € χωρίς ΦΠΑ και 36.781,50 € με ΦΠΑ. σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top