Δήμος Σερρών : Ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης

.jpg

Ο Αντιδήµαρχος Εργων-Υποδοµών και Μελετών Δήμου Σερρών κ. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει της αριθµ. 1015/2021 Απόφασης ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την με Α.Π.: 765833(750) ΠΕΤ: 2210846628 ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας όπου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το με αρ. Πρωτ.: 234552/OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/31-10-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υφιστάμενης δραστηριότητας Συγκροτήματος Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος και Ασφαλτομίγματος της εταιρεία: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ» στην Οινούσα Σερρών Π.Ε.Σερρών Π.Κ.Μ.» (ΠΕΤ:2210846628)».

 Η δραστηριότητα ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις με Α/Α 125.

Φορέας υλοποίησης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 01/11/2022 έως 01/12/2022.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313 309.249 κα. Α. Καρπουζά).

Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 23213 50423) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 118 (Διοικητήριο) ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&paqe=491

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top