Δήμος Βισαλτίας : Διαγωνισμός για την Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων

.jpg

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας» για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 300.974,28 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 07/12/2022 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 12/12/2022 και ώρα 11:00. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται στην αριθ. 7/2022 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και ο Κ.Α.Ε. αναλύεται στη Διακήρυξη για κάθε οικονομικό έτος.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ.2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top