Δήμος Σερρών : Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση των πολιτών για το πράσινο σημείο

.jpg

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 12.540,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 15.549,60 € μεΦ.Π.Α. με απ’ ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 του ίδιουνόμου.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top