Σέρρες : Αναβιώνει στο Εφετείο η δίκη του βιτριολιστή ιερέα

iereas_moni-petraki.jpg

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Το ανατριχιαστικό σκηνικό της επίθεσης με

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top