Δήμος Σερρών: Μυστήριο με … κομμένο πόδι, αναζητείται(;) ο… “ιδιοκτήτης”!

-Σερρών-701x468-1.jpg

Óôçí äçìéïõñãßá äåêÜäùí íÝùí ÷þñùí ôáöÞò óôï ¢ êïéìçôÞñéá Óåññþí ðñï÷þñçóå ï ÄÞìïò Óåññþí. Óýìöùíá ìå ôïí áíôéäÞìáñ÷ï Ãéþñãï Ôáéñç, ç äéïßêçóç ôïõ ÄÞìïõ Óåññþí ðñï÷þñçóå óôçí õëïðïßçóç åíüò ó÷åäßïõ ðïõ áðïôåëåß áíáãêáéüôçôá êáé äåí Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôï üôé áíçóõ÷åß ãéá áõîçìÝíá êñïýóìáôá. Ùóôüóï ç äçìïôéêÞ Áñ÷Þ ðñïåôïéìÜæåôáé áêüìç êáé ãéá ôï ÷åéñüôåñï óåíÜñéï. (EUROKINISSI/ANEXARTITOS.GR)

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι άνθρωποι στα Β’ Κοιμητήρια Σερρών την περασμένη εβδομάδα καθώς βρέθηκε ένα… πόδι! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top