Σέρρες: Χειροπέδες σε 5 ανήλικους

.jpg

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç *****

Συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα στις Σέρρες, από αστυνομικούς της

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top