¨¨Επιθετική ¨¨ απάντηση Μωυσιάδη στους Σερραίους δημάρχους για τα κουνούπια

-λήψης-5.jpg

Με το γνωστό επιθετικό ύφος είναι η απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μωυσιάδη στην επιστολή των Σερραίων δημάρχων προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον τρόπο καταπολέμησης των κουνουπιών . Στην απάντηση του ο κ Μωυσιάδης ρίχνει το ..<<καρφί >> του στους δημάρχους αφού αφού όπως αναφέρει  <<με θλίβει το γεγονός ότι δεν έχετε επαρκή και σωστή ενημέρωση για την μορφή και την πορεία του προγράμματος, >>  ενω σε άλλη παράγραφο της επιστολής <<δράττομαι της ευκαιρίας να σας πληροφορήσω για κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες, που δυστυχώς, όπως φαίνεται, αγνοείτε>> .

Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις των δημάρχων στις βολές του  αντιπεριφερειάρχη περι άγνοιας του θέματος 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΩΥΣΙΑΔΗ 

Με ικανοποίηση διαπιστώνω, και μέσω της υποβολής του υπομνήματος σας, το ζωηρό ενδιαφέρον σας για το σοβαρό πρόβλημα της καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο άλλωστε εμπράκτως και ανελλιπώς επιδεικνύετε από το 2011 έως σήμερα με την ουσιαστική συνεργασία σας με την Περιφέρεια. Ταυτόχρονα όμως με θλίβει το γεγονός ότι δεν έχετε επαρκή και σωστή ενημέρωση για την μορφή και την πορεία του προγράμματος, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του υπομνήματος.

Για τον λόγο αυτό, δράττομαι της ευκαιρίας να σας πληροφορήσω για κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες, που δυστυχώς, όπως φαίνεται, αγνοείτε. Ταυτόχρονα όμως είναι σκόπιμο να παραθέσω συνοπτικά ορισμένα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία, που δεν πρέπει να αγνοούνται, ούτε να αποσιωπούνται, αν θέλουμε να αποδώσουμε με ακρίβεια την πραγματική εικόνα της όλης κατάστασης.

Πριν από 20 χρόνια με μια ρηξικέλευθη πρωτοβουλία της η τότε Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Σερρών, που ήταν αποκλειστική υπεύθυνη για την καταπολέμηση των κουνουπιών, δημιούργησε το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών, του οποίου το έργο ήταν, κατά κοινή ομολογία, πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα. Η Νομαρχία θέσπισε τότε ένα τέλος υπέρ του Κ. Κ. Κ., που κατέβαλαν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ, οι αιτούντες έκδοση οικοδομικής αδείας στην Πολεοδομία και οι εργολήπτες ανάδοχοι εκτέλεσης τεχνικών έργων στην Διεύθυνση Τ. Ε. της Νομαρχίας και το οποίο έφθανε συνολικά περί τις 500.000 € ετησίως. Στο ποσό δε αυτό προστίθεντο και η κρατική επιχορήγηση που ανέρχονταν στις 450.000 € περίπου.

Με την εφαρμογή όμως του Ν3852/2010 (Καλλικράτη) επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές, όπως η υποχρεωτική παύση λειτουργίας του Κ. Κ. Κ., η κατάργηση των εισπραττόμενων τελών υπέρ του Κ. Κ. Κ., ο επιμερισμός της ευθύνης καταπολέμησης των κουνουπιών για την μεν ύπαιθρο στην Περιφερειακή, για τον δε αστικό χώρο στη Δημοτική Αυτοδιοίκηση. Προκειμένου, λοιπόν, να συνεχισθεί το επιτελούμενο από το Κ. Κ. Κ. έργο, η Περιφέρεια πρότεινε, και οι Δήμοι της Π. Ε. Σερρών θερμά αποδέχθηκαν, την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και ΑΝΕΣΕΡ, ώστε να συνεχισθεί στην ουσία η δράση του καταργηθέντος Κ. Κ. Κ. μέσω της ΑΝΕΣΕΡ. Για τον σκοπό αυτό, βάσει της προγραμματικής σύμβασης, αφενός η Περιφέρεια διέθετε το έμπειρο προσωπικό του Κ. Κ. Κ., που εντάχθηκε στο υπαλληλικό δυναμικό της, και αφετέρου, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος τέλους, Δήμοι και Περιφέρεια κατέβαλαν συνολικά το ποσό των 500.000 € προερχόμενο, είτε από είσπραξη ανταποδοτικών τελών (π.χ. Δήμος Σερρών μέσω ΔΕΥΑΣ), είτε εξ ιδίων πόρων (π.χ. Περιφέρεια, που δεν διέθετε μηχανισμό για είσπραξη ανταποδοτικών).

Από το 2013 προέκυψε το πρόβλημα της απόρριψης από τις Υ. Δ. Ε. των ενταλμάτων πληρωμής έργων ή παροχής υπηρεσιών λόγω κατάτμησης, όταν ένα Ν. Π. είτε μόνο του είτε σε συνεργασία μέσω προγραμματικών συμβάσεων αναθέτει κοινό αντικείμενο με περισσότερες της μιας συμβάσεις. Εξ ανάγκης επομένως η Περιφέρεια προχώρησε σε προκήρυξη δύο διαγωνισμών για ανάθεση της επίγειας καταπολέμησης και των αεροψεκασμών για το σύνολο του γεωγραφικού της χώρου και πρότεινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης των Δήμων με την ΑΝΕΣΕΡ για την καταπολέμηση των κουνουπιών με επίγειο ψεκασμό στον αστικό χώρο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τους 6 Δήμους, πλην αυτού της Ν. Ζίχνης. Τέλος από το 2015 αποχώρησαν οι Δήμοι Αμφίπολης και Βισαλτίας, το δε 2016 αποχώρησε και ο Δήμος Σιντικής.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού της Περιφέρειας για τους αεροψεκασμούς προβλεπόταν κατ’ αρχή δύο εφαρμογές προνυμφοκτονίας με diflubenzuron, που επιτρέπεται να γίνουν μέχρι 79 ημέρες πριν τον θερισμό, και στην συνέχεια μια ή δύο εφαρμογές ακμαιοκτονίας, επειδή το μέχρι τότε χρησιμοποιούμενο σκεύασμα προνυμφοκτονίας (mozkill) έπαψε να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας. Όπως όμως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, το πρόγραμμα ακμαιοκτονίας δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί στις Σέρρες λόγω πυκνότητας των οικισμών στην περιοχή.

Ερχόμενος τώρα στο περιεχόμενο του υπομνήματος θα ήθελα να σημειώσω

ότι:

1. Αναφέρετε για την περίοδο 2011-2012 ότι καλύπτονταν «με 4 εφαρμογές το σύνολο των ορυζώνων αλλά και το σύνολο των υγροτοπικών συστημάτων του νομού, χρησιμοποιώντας μάλιστα στις δύο από αυτές φάρμακα νέας τεχνολογίας». Η αλήθεια είναι ότι στο σύνολο των εκτάσεων γίνονταν δύο εφαρμογές (όσες δηλαδή γίνονται και σήμερα) με το ίδιο σκεύασμα (diflubenzuron) που γίνονται και σήμερα. Επί πλέον όμως, επειδή η χρήση του ως άνω σκευάσματος ήταν απαγορευμένη κατά τις τελευταίες 70 ημέρες πριν τον θερισμό, για την τρίτη εφαρμογή που έγινε στο 50% και την τέταρτη μόλις στο 5% της συνολικής έκτασης, χρησιμοποιήθηκε ένα σκεύασμα νέας τεχνολογίας (mozkill), το οποίο δυστυχώς έπαψε να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από το 2013 και μετά. Όσον αφορά δε τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα από αυτά της φετινής περιόδου. Συνοπτικά οι δειγματοληψίες έδειξαν φέτος σε σύνολο 184 παγίδων 8 περιπτώσεις (ποσοστό 8/184=0,043%) με περισσότερα των 200 κουνουπιών και 3 περιπτώσεις (ποσοστό 3/184=0,016%) με περισσότερα των 1000, με μέγιστη δε τιμή τα 2.250 κουνούπια. Το 2011 ε’ιχαμε σε σύνολο 227 παγίδων 17 περιπτώσεις (ποσοστό 17/227=0,075%) με περισσότερα των 200 κουνουπιών και 3 περιπτώσεις (ποσοστό 5/227=0,022%) με περισσότερα των 1000, με μέγιστη δε τιμή τα 3.300 κουνούπια Τέλος το 2012 ε’ιχαμε σε σύνολο 228 παγίδων 23 περιπτώσεις (ποσοστό 23/228=0,10%) με περισσότερα των 200 κουνουπιών και 5 περιπτώσεις (ποσοστό 5/228=0,022%) με περισσότερα των 1000, με μέγιστη δε τιμή τα 4.300 κουνούπια

2.         Αναφερόμενοι στην περίοδο μετά το 2013, που εφαρμόζεται από την Περιφέρεια το πρόγραμμα καταπολέμησης κεντρικά, χρησιμοποιείτε την έκφραση «παρακρατώντας τα χρήματα που προορίζονται για τον νομό Σερρών». Η έκφραση αυτή είναι τουλάχιστον ατυχής και σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να διανοηθώ ότι χρησιμοποιήθηκε κακοπροαίρετα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα που δίδονταν μέχρι το 2013 κατανέμονταν βάσει των αναγκών και τώρα οι δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε περιοχή προσδιορίζονται με την αυτή ποσοστιαία αναλογία βάσει των αναγκών.

3.         Διατυπώνετε το παράπονο ότι το ενιαίο πρόγραμμα διενεργείται χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των Δήμων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πρόγραμμα εκπονείται και η εξέλιξή του παρακολουθείται από επιστημονική επιτροπή, που την συγκροτούν ειδικοί αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες, και που είναι πάντως πρόθυμη να εξετάσει οποιεσδήποτε προτάσεις, παρατηρήσεις ή αιτήματα της υποβληθούν. Πέραν τούτου ειδικά για την Περιφερειακή ενότητα Σερρών είναι νομίζω γενικά αποδεκτό ότι αν υπάρχουν κάποιοι που πέραν της επιστημονικής τους κατάρτισης, της πολυετούς εμπειρίας και της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής διαθέτουν και την έξωθεν καλή μαρτυρία, όσον αφορά την διατύπωση απόψεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτοί είναι οι πρώην υπάλληλοι του καταργηθέντος Κ. Κ. Κ., που σήμερα είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας.

4.         Οι υπολογισμοί που παραθέτετε για να ισχυρισθείτε ότι μπορούν να γίνουν 4 εφαρμογές ετησίως, βασιζόμενοι προφανώς σε ανακριβείς πληροφορίες, είναι απολύτως εσφαλμένοι. Το διατιθέμενο ποσό είναι όντως 1.400.000 €, με τιμή όμως για προνυμφοκτονία 1,73 €/στρ επαρκεί μόνο για 800.000 στρέμματα. Επίσης τα στρέμματα των ορυζοκαλλιεργειών είχαν μεν προϋπολογισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο σε 250.000, πλην όμως φέτος έφθασαν τα 290.000. και αν προσθέσουμε σε αυτά 40.000 ευαίσθητες εκτάσεις σε λίμνες και εκβολές ποταμών, έχουμε ένα σύνολο 330.000 στρ. Επομένως για μία μόνο εφαρμογή προνυμφοκτονίας με τιμές 1,73 €/στρ. στους οριζόνες και 2,20 στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές η δαπάνη ανέρχεται σε 290.000X1,73+40.000X2,20= 590.000 € και για δύο εφαρμογές σε 1.180.000 €.

5.         Ισχυρίζεσθε, προφανώς λόγω κακών πληροφοριοδοτών, ότι οι ψεκασμοί γίνονται «χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις που να προκύπτουν από ενδελεχείς δειγματοληψίες». Η αλήθεια είναι ότι οι αεροψεκασμοί στην Π. Ε. Σερρών γίνονταν με απολύτως στοχευμένες παρεμβάσεις μετά από παραβολή των δειγματοληψιών που πραγματοποιούνταν τόσο από τον ανάδοχο του έργου – υπό την επίβλεψη της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Π. Κ. Μ. – όσο και των δειγματοληψιών – πληροφοριών της Διεύθυνσης Υγείας της Π. Ε. Σερρών – οι οποίες προέρχονταν από τις δράσεις του παράλληλου έργου των δήμων μέσω ΑΝΕΣΕΡ.

 

6.        Μας ζητάτε να πιστοποιείται από τους Δήμους η «πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών που αναφέρονται στην προκήρυξη». Θα έχετε προφανώς λησμονήσει ότι κατόπιν δικού μας αιτήματος ορίσατε εκπροσώπους σας, που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου του έργου και υπογράφουν τα σχετικά πρωτόκολλα ελέγχου, με τα οποία πιστοποιούνται οι εκτελούμενες εργασίες. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι υποδείξατε ως εκπροσώπους σας για τον Δήμο Σερρών την Περιβαλλοντολόγο Μαρία Τερμεντζίδου, για τον Δήμο Βισαλτίας τον Γεωπόνο Ευστράτιο Καδή, για τον Δήμο Έμ. Παπά την Γεωπόνο Ελισσάβετ Δημητριάδου, για τον Δήμο Ηράκλειας τον Δασολόγο Στέργιο Καρταλίδη, για τον Δήμο Ν. Ζίχνης τον Διοικητικό Λάζαρο Χατζηβασίλογλου και για τον Δήμο Σιντικής τον Γεωπόνο Μιλτιάδη Γιαλαμά. Αν πάντως προκύψει οποιαδήποτε στιγμή ερώτηση, παρατήρηση ή πρόταση σε σχέση με το εκτελούμενο πρόγραμμα, είναι προφανές ότι τόσο η Περιφέρεια όσο και η αρμόδια επιστημονική επιτροπή με ιδιαίτερη προσοχή θα τις μελετήσουν και θα ανταποκριθούν δεόντως.

Όσον αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του εναέριου ψεκασμού κατά την επόμενη τριετία, η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, έχοντας διαπιστώσει ότι η μεν μέθοδος της γενικής σάρωσης για την περιοχή των Σεραϊκών ορυζώνων μπορεί να τύχει βελτιώσεων ως προς το αποτέλεσμά της, η δε εφαρμογή της ακμαιοκτονίας ανεπίτρεπτη, κατόπιν σχετικών προτάσεων της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και σοβαρού προβληματισμού Επιστημονικής Επιτροπής, προσανατολίζεται να προβλέπεται:

α) η πτήση του ελικοπτέρου, αντί της εφαρμογής γενικής σάρωσης, να γίνεται ανά αρδευτικό δίκτυο στον κατάλληλο χρόνο, κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Υγείας και

β) αντί της μη επιτρεπόμενης εφαρμογής της ακμαιοκτονίας, λόγω πυκνότητας των οικισμών στην περιοχή των Σερρών, να αναζητηθεί και να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αδειοδοτημένο προνυμφοκτόνο σκεύασμα.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνεργασία στο μείζον θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών το οποίο μας αφορά όλους».Επιθετική απάντηση

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top