Δήμος Σερρών : 6 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Έως 20/2 οι αιτήσεις

-λήψης-4-1.jpg
ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό έξι (6) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 36 (Διοικητήριο), Τ.Κ.62100, Σέρρες, υπόψη κας Μυλωνά Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2321350570).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 9/2/2017 έως 20/2/2017.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top