Σέρρες : Το πρόγραμμα επίσκεψης του ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου

Pavlopoulos.jpg

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τῶν ἀρχαίων ἐφόρων καί προστατῶν τῆς μαρτυρικῆς πόλεώς μας, τῶν Ἁγίων Θεοδώ­ρων καί τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς πικρᾶς  ἀπογυ­μνώσεως ἐκ τῶν ἱερῶν κειμηλίων της ἀπό τούς βορείους γείτονές μας, ἀ­να­κοι­νώ­νει σειρά λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν καί πνευματικῶν ἐκδηλώσεων. Κορυφαῖα ὅλων, ὁ πανεπίσημος ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, μέ τήν παρουσία καί συμμετοχή ἀφ’ ἑσ­πέρας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

Τό πρόγραμμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς πανηγύ­ρεως περιλαμβάνει τήν τέλεση τοῦ ἑόρτιου Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ μέ τήν ἀκολουθία τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στίς 5:30 τό ἀπό­γευμα τῆς Παρασκευῆς 3 Μαρτίου,στὸν ὁ­ποῖ­ο θὰ πα­ρα­στεῖ ὁ Ἐ­ξο­χώ­τα­τος Πρό­ε­δρος  τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Δη­μο­κρα­τί­ας κ. Προ­κό­πι­ος Παυ­λό­που­λος. Στὸ τέ­λος τῆς ἱ­ε­ρᾶς ἀ­κο­λου­θί­ας ὁ Σεβ. θὰ προ­σφω­νή­σει τὸν Ἐ­ξο­χώ­τα­το Πρό­ε­δρο καὶ θὰ προ­σφέ­ρει τὴν ἀ­νω­τά­τη τι­μη­τι­κὴ δι­ά­κρι­ση τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, τὸ  πα­ρά­ση­μο τοῦ ἁ­γί­ου νε­ο­μάρ­τυ­ρος Νι­κή­τα τοῦ ἐν Σέρ­ραις ἀ­θλή­σαν­τος. Ἀ­κο­λού­θως ὁ κ. Πρό­ε­δρος θὰ με­τα­βεῖ στὸ Δι­οι­κη­τή­ρι­ο, ὅ­που θὰ ἀ­να­κη­ρυ­χθεῖ ἐ­πί­τι­μος Δη­μό­της Σερ­ρῶν.  Στίς 8:30 τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου, μέλους καί ἱστορικῆς μνήμης τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τόν τίτλο «Λήθης Ἀναίρε­σις» στήν αἴθουσα “Ἀστέρια” τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν. Κεντρικό θέμα τῆς ἐκδηλώσεως θά εἶ­ναι τά ἱερά κειμήλια τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν, πού βιαίως ἀφαιρέθησαν κατά τήν διάρκεια τῶν πολέμων, μὲ ἀ­φορ­μὴ καί τὴν συμ­πλή­ρω­ση 100 ἐ­τῶν (1917-2017) ἀ­πὸ τῆς πρώ­της ἁρ­πα­γῆς τῶν ἱ­ε­ρῶν κει­μη­λί­ων τοῦ πα­λαι­οῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ καὶ τῆς πα­λαι­φά­του Μο­νῆς τοῦ Τι­μί­ου Προ­δρό­μου, μὲ ὁ­μι­λη­τὴ τὸν Ἐλ­λ. Πανεπιστημιακό Κα­θη­γη­τὴ καὶ Πρό­ε­δρο τοῦ Τμή­μα­τος Θε­ο­λο­γί­ας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Πα­να­γι­ώ­τη Σκαλ­τσῆν. Τὴν ἐκ­δή­λω­ση θὰ πλαι­σι­ώ­σει ἡ χο­ρω­δί­α νέ­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως <<Ἀγ­γέ­λων Φω­νές>>, ὑ­πὸ τὴν δι­εύ­θυν­ση τῆς κ. Μα­ρί­ας Κου­βα­κλῆ.  Τήν ἑπομένη ἁγιώνυμο ἡμέρα, Σάββατο 4ην Μαρτίου ἐ. ἔ., θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν καί ἀκολούθως θά γίνει λιτά­νευση τῆς χαριτο­βρύ­του Κάρας τοῦ Ἁγίου Θεο­δώρου τοῦ Στρατηλάτου καί τῆς θαυμα­τουργοῦ ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἀνά τάς ὁδούς πέριξ τοῦ ἑορτά­ζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ.

Συνημμένως ἀποστέλλεται τό ἀ­να­λυ­τι­κὸ πρόγραμμα τῆς πανηγύρεως.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

 

17:30 Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί ἀκολουθία τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου.

18:30 Ἄφιξις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου.

19:00 Προσφώνησις τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί ἐπίδοσις ὑπ’ αὐ­τοῦ εἰς τόν Ἐξοχώτατον κ. Πρόεδρον τοῦ ἐπισήμου παρα­σήμου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν.

20:00 Ἐπίσκεψις τοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Προέδρου εἰς τό Διοικητήριον Σερρῶν. Ἀνακήρυξίς του, Ἀποφάσει τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὡς ἐπιτί­μου Δημότου Σερρῶν.

20:30 «Λήθης Ἀναίρεσις». Ἐπετειακή ἐκδήλωσις λόγου, μέλους καί ἱστορικῆς μνήμης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης στήν αἴθουσα “Ἀστέρια” τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν, μέ θέμα τά ἱερά κειμήλια τῆς  Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν.

 

 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

 

7:00 – 10:30 Ὄρθρος καί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

10:30 Λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί τῆς χαριτοβρύ­του Κάρας τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top